http://zryhtx.com/ 12 Sat, 13 Jul 2024 02:02:27 GMT Discuz!NT 3.1.0 http://zryhtx.com/showtopic-127443.aspx 世纪伟人 最爱学问 终身读书 日日精进 2024/7/11 10:30:00 2024/7/11 10:30:00 0 28 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127442.aspx 胎赖逞能 执着任性 永远无法 融汇贯通 2024/7/10 14:49:00 2024/7/10 14:49:00 0 39 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127441.aspx 启蒙教育 十分重要 就看有缘 如何引导 2024/7/10 14:48:00 2024/7/10 14:48:00 0 37 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127440.aspx 通天彻地 权在自己 就看有缘 可有毅力 2024/7/7 21:45:00 2024/7/7 21:45:00 0 65 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127439.aspx 革命前辈 为了革命 其实都是 向死而生 2024/7/6 14:57:00 2024/7/6 14:57:00 0 72 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127438.aspx 全民觉醒 都在参悟 就看有缘 可愿读书 2024/7/6 14:55:00 2024/7/6 14:55:00 0 73 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127437.aspx 假公济私 自以为是 如是为人 全是弱智 2024/7/3 23:10:00 2024/7/3 23:10:00 0 89 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127436.aspx 明心见性 豁然开朗 必然可以 和谐万邦 2024/7/3 23:03:00 2024/7/3 23:03:00 0 76 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127435.aspx 千古圣人 教化为根 借助心力 聚精会神 2024/7/1 21:26:00 2024/7/1 21:26:00 0 90 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127434.aspx 先人后己 形成习惯 谁都可以 解悟真禅 2024/6/30 14:44:00 2024/6/30 14:44:00 0 88 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127433.aspx 极化反应 已经形成 就看有缘 如何悟空 2024/6/29 14:31:00 2024/6/29 14:31:00 0 91 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127432.aspx 坚持真理 修正错误 再也不要 稀里糊涂 2024/6/28 19:25:00 2024/6/28 19:25:00 0 82 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127431.aspx 万法皆空 因果不空 有病其实 正在治病 2024/6/27 15:05:00 2024/6/27 15:05:00 0 97 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127430.aspx 借助磨炼 坚固道心 如是方可 断疑启信 2024/6/26 21:19:00 2024/6/26 21:19:00 0 103 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127429.aspx 福至心灵 福从哪来 亟需有缘 享受慷慨 2024/6/25 22:49:00 2024/6/25 22:49:00 0 99 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127428.aspx 娇气不除 怎么开悟 不信看看 三藏师徒 2024/6/24 22:09:00 2024/6/24 22:09:00 0 96 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127427.aspx 主席慈容 显化道场 说明开心 能利十方 2024/6/22 22:14:00 2024/6/22 22:14:00 0 125 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127426.aspx 家庭和谐 社会和谐 到底和谐 该做何解 2024/6/19 14:40:00 2024/6/19 14:40:00 0 133 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127425.aspx 积德行善 提高悟性 谁都可以 融汇贯通 2024/6/18 21:45:00 2024/6/18 21:45:00 0 116 16 0 http://zryhtx.com/showtopic-127423.aspx 爱我中华 必须努力 千万不要 抱怨消极 2024/6/17 15:37:00 2024/6/17 15:37:00 0 111 16 0